Nasza misja

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie przedsiębiorców poprzez dzielenie się wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem. Do obszarów naszego stowarzyszenia należą także:

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • Działalność wspomagająca eksportowy rozwój gospodarki polskiej;
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Działalność charytatywna;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • Promocja rzeczypospolitej polskiej za granica;
 • Prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.