Wymogi prawne dotyczące importowanych produktów

Wymogi prawne dotyczące importowanych produktów

Zanim zdecydujesz się na import, zastanów się nad wymogami prawnymi dotyczącymi wybranego przez Ciebie produktu.

Wybierając rodzaj asortymentu, którym chcesz handlować musisz mieć pełne rozeznanie w polskich wymogach prawnych dotyczących danego produktu (np. wymóg posiadania odpowiedniego zezwolenia czy certyfikatu) oraz w wysokościach należności celnych, jakie będziesz musiał zapłacić do Urzędu Celnego.

Importując towar, zadbaj przede wszystkim o uzyskanie świadectwa pochodzenia (tzw. certificate of origin). W przypadku importu reguły pochodzenia towaru są bardzo istotne, dzięki nim możesz np. jako importer uzyskać preferencyjne stawki celne na niektóre artykuły.

Wg kraju pochodzenia towaru można usystematyzować obowiązujące stawki celne, dzieląc je na autonomiczne, konwencyjne, preferencyjne i obniżone.

Autonomiczne dotyczą towarów pochodzących z krajów, które nie korzystają z klauzuli największego uprzywilejowania lub preferencji celnych. Również wówczas, kiedy nie jesteś w stanie udokumentować pochodzenia towaru, zostaje zastosowana stawka autonomiczna podwyższona o 100%.

Konwencyjne mają zastosowanie dla towarów, które pochodzą z krajów, jakim Polska przyznała klauzulę największego uprzywilejowania i należących do Światowej Organizacji Handlu.

Preferencyjne stosowane są w odniesieniu jedynie do niektórych towarów pochodzących z krajów najmniej rozwiniętych lub pozaeuropejskich krajów rozwijających się.

Obniżone natomiast są związane z regionalnymi strefami wolnego handlu, jakie powstały w wyniku umów międzynarodowych, które podpisała Polska i znajdują zastosowanie dla towarów pochodzących z tych obszarów.

W przypadku, kiedy Ty występujesz w roli eksportera, obowiązek przedłożenia świadectwa pochodzenia importerowi ciąży na Tobie – wydawanie takich świadectw leży w gestii administracji celnej i wydawane jest przez wyznaczone urzędy celne na terenie całego kraju.

Bezpieczeństwo materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością regulują odpowiednie przepisy, m.in. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27 października 2004 r. Towary takie muszą posiadać odpowiednie atesty, które potwierdzają, iż w momencie kontaktu z żywnością są wystarczająco obojętne i nie powodują przenikania do żywności substancji w ilościach, które w jakikolwiek sposób zagrażają zdrowiu i życiu człowieka.

Reasumując, dołóż wszelkich starań, aby przesyłce towarzyszyły wszystkie wymagane dokumenty. Ich brak spowoduje, iż do czasu uzyskania stosownych dokumentów towar musi zostać złożony w magazynie lub składzie celnym, co wiąże się z opłatami za składowanie.

W następnych artykułach opiszę wymogi stawiane przed importowanymi:

  • towarami oryginalnymi (tzw. markowymi)
  • towarami transportowanymi w opakowaniach drewnianych czy na drewnianych paletach
  • urządzeniami zasilanymi prądem
  • produktami pochodzenia roślinnego, nasionami czy roślinami
  • produktami pochodzenia zwierzęcego
  • materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością
  • towarami podwójnego zastosowania